Opći uvjeti putovanja

UPUTE I UVJETI REZERVACIJE I KUPNJE TURISTIČKIH ARANŽMANA

Uvodna napomena

Ove upute i uvjeti  rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni  su dio Ugovora odnosno  vouchera koji su sklopljeni  između Mare Panonium toursa i putnika/ugovartelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

1. Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovnaje koje organizira Mare Panonium tours u svim poslovnicama Mare Panonium toursa telefonom, telefaksom  i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih  ovlaštenih agenata /zastupstva.potpisivanjem Ugovora/vouchera ili prijavnice odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice  kod kupnje usluga putem daljinske  komunkacije ,putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja  koje je prethodno proužio. Prilikom prijave,a u svrhu rezervacije odabrane usluge,putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi)osim ako u programunije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).


2. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije druk?ije  navedeno) u  pravilu uključuje;usluge prijevoza,hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju  putovanja.Ukoliko je navedeno u programu putovanja ,cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stru?nog i mjesnog vo?enja.
Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačie dogovoreno)
-fakultativne (neobavezne) izlete i  posjete,
-moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza,
-ulaznice za objekte koji se posje?uju.
Sve vrste posebnih  usluga(jednokrevetna soba,posebna prehrana isl.)putnik sam pla?a i dužan  ih je naru?iti  prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, pla?a na licu mjesta vodiču  ili  predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.


3. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog  povišenja cijena

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti  kune i stranih valuta. Mare Panonium tours može zahtjevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:
-promjena valutnih  te?ajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,
-promjene troškova prijevoza (goriva,cestarina i dr.)
-promjena tarifa hotelijera i prijevoznika.
Mare Panonium može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno. Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati osim u slučajevima iz st. 1 ovog  članka.
Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene obavijesti. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Mare Panonium toursa ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovartelj putovanja nema pravo na naknadu štete.
Objavljenje cijene rezultat su ugovora Mare Panonium tours-a s partnerima i ne moraju  odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.


4. Popusti za djecu i druge  pogodnosti

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su pokazane kod opisa aranžmana.


5. Putna dokumentacija

Svi putni dokumenti bit će Vam predani najkasnije 7 dana prije polaska na put,ukoliko nije drugačie navedeno na programu.
Putna dokumantacija podrazumjeva:
1.za aranžmana uz vlastiti prijevoz original voucher i eventualne pismene obavijesti,
2.za aranžman autobusom:orginal voucher i program putovanja,
3.za aranžman zrakoplovom:original voucher,program putovanja i zrakoplovnu  kartu.


6. Kategorizacija i opis usluge

Ponuđeni smještajni  kapaciteti u Mare Panonium programima su prema službenoj  kategorizaciji doti?ne zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi  hotela/apartmana pod nazorom su mjesnih  turističkih  uprava, a standard smještaja i usluga različiti  su i  nisu usporedivi.Mare Panonium tours ne preuzima odgovornost  za usmenu ili  pismenu  informaciju koja nije u skladu  s opisom usluga i objekata u objavljenom programu , a koja je dobivena od strane treće osobe.


7. Smještaj u sobe / apartmane

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka.Ukoliko putnik nije izri?ito ugovorio apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu  smještajnu jedinicu  za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge.Dolazak iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačie naznačeno. Boravak ku?nih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.


8. Troškovi rezervacije na upit i troškovi promjene rezervacije

Trošak rezevacije u trenutku kada nema slobodnih mjesta za traženi aranžman iznosi 80 kn. Uplatom navedenog  iznosa Mare Panonium tours prihvaća prijavu rezervacije na upit i osigurava dodatno mjesto (mjesto na upit).Ukoliko se dodatno mjesto osigura i prihvati od strane putnika,prethodno uplaćeni trošak rezervacije ne upit uračunt će se u cijenu aranžmana.Ukoiko rezevaciju naupit Mare Panonium tours nije u mogućnosti potvrditi, uplaćeni iznos rezervacije na upit u cijelosti se vraća uplatiocu. Odbijanjem Ponuđene rezervacije Mare Panonium tours  zadržava uplaćeni iznos na ime pokri?a troškova rezervacije na upit.


9. Odustajanje od putovanja

Ukoliko putnik otkaže aranžman, Mare Pnonium tours od ukupne cijene aranžmana zadržava:
-do 30 dana prije polaska na put 10% cijene aranžmana , a najmanje 100 kuna,
-29-22 dana prije polaska na put 25% cijene aranžmana,
-21-15 dana prije polaska na put 40% cijene aranžmana,
-14-8 dana prije polaska na put 80% cijene aranžmana,
-7-0 dana prije polaska na put 100% cijene aranžmana,
-nakon polaska na put  100% cijene aranžmana.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta , odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualan drugačia otkazna skala od naveden nalazi se u programu i katalogu,na koji se ta skala odnosi. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvijete Mare Panonium tours zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.Kod otkazivanja svih aranžmana na isplaćuje ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprva. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta Mare Panonium tours  će primjeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.


10. Osiguranje od  rizika otkaza

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 9 ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza.
Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno.Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cijeniku Osiguravaju?eg drušva.Pri  najmu apartmana dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu.Nepredvi?ena zapreka je nastala ako postoji neki od slijede?ih slučajeva:
1.teška bolest ili smrtni slučaj:
-osiguranika,
-supružnika osiguranika,
-djeteta osiguranika,
-roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog supružnika,
-usvojenika ili usvojitelja
2.elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlastiti
3.vojna služba
U slučaju otkazivnaja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza.također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza,unato? tome što putnika ima uplaćeno osiguranje  od otkaza.Ukoliko putnik nema pla?eno osigurnaje od otkaza, a mora otkazati putovanje  zbog navedenih i nepredvi?enih zapreka  Mare Panonium tours zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 9. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.


11. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti,osiguranje od rizika ošte?enja ili gubitka  prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja  i bolesti na putovanju,osiguranje od ošte?enja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje .Potpisivanjem Ugovora o putovanju , ?iji su  sastavni dio i ovi uvjeti smatra se da su putnicima Ponuđena i preporu?ena  dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.U slučaju da putnik zahtjeva nevedena osiguranja ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili kod Mare Panonium toursa  pri čemu Mare Panonium tours djeluje kao posrednik.Preporu?ujemo pozorno prou?iti uvijete osiguranja prije kupnje.


12. Otkaz putovanja od strane Mare Panonium Toursa ili promjena  programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika. Mare Panonium tours zadržava pravo otkaza putovanja  ali najkasnije 5 dana  prije početka putovanja.Najmanji broj putnika potreban  za izvršenje pojedinog putovanja  posebno je nazna?en kod svakog programa /aranžmana.Mare panonium tours zadržava pravo potpune i djelomi?ne promjene programa  putovanja ukoliko  prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti  koje ne bi bilo moguće predvidjeti ili izbje?i.Mare Panonium tours zadržava pravo promjene dana ili sata polaska  zbog izmjene reda letenja ili nastupanja nepredvi?enih okolnosti kao i pravo izmjene  pravca putovanja kao što su neki od njih:promjenjen red letenja,sigurnosna situacija u zemlji,,vremenske (ne)prilike i to bez isplate i odštete, a prema važećim propisima u me?unarodnom prometu.Ukoliko Mare Panonium tours otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti ali ne i na naknadu štete.


13. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne isprave.Nevaljene isprave koje imaju za posljedicu  odustajanja od putovanja ne proizvode nikakve štetne posljedice za Mare Panonium tours , a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Mare Panonium tours pretrpio dodatnu štetu , putnik je dužan istu nadoknaditi.Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili kraće putnih isprava, torškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik.Mare Panonium tours-ov pratitelj će pomoći putniku u slučaju gore navedenih situacija,ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza ,Mare Panonium može posredovati u pribavljanuu iste  uz posebnu doplatu.Mare Panonium nije odgovaran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.


14. Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa kao i zakona i drugih podzakonskih propisa  Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja rad kršenja propisa od strane putnika,sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.


15. Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje zahtjevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti.Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o  cijepljenju.


16. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Djeca bez obzira na dob namaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage.Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u autobus, te su ih prilikom svakog napuštanja isti dužni ponijeti sa sobom.U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u autobusu bez njihovog nadzora.


17. Reklamacije

Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako upišete u knjigu žalbe  kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu,odnosno ispraviti greške.Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja  putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena,odnosno da nije pružena na način  kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji.Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja.Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka,Mare Panonium tours nije dužan uzeti u obzir.Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu , obvezno treba poštivati pravilo prijeve prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije.Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkolniti na mjestu odmora.Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno  28 dana nakon ulaganja prigovora,putnik se neopozivo odriče  posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacije u medije.Isto tako u ovom vremenu putnika se odri?e prava na tužbu.Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga,a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.U slučaju sklapanja ugovora “Fortuna sistemu”putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Mare Panonium tours će sporove nastojati razrješiti sporazumno,a u suprotonom ugovaraju nadležnost suda u Vinkovcima /Vukovaru. Mjerodavno pravo bit će hrvatsko pravo.


18. Obveze Mare Panonium tours-a

Mare Panonium tours je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.Mare Panonium tours je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman  te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Mare Panonium će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti  i na opisan na?in, osim u slučaju “više” sile ili promjenjenih okolnosti. Ako bude moguće  Mare Panonium tours će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.Mare Panonium tours nije dužan  pružati usluge van ovih Uvjeta,te ne odgovora za eventualne pogreške u tisku.


19. Obveze putnika

Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni sve uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da suračuje s predstavnikom orgnizatora i davateljima usluga.Putnik sam odgovora za štetu koju prouzroči a posebno za štetu  koja je nastala kao posljediaca nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzro?io putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.


20. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti u slučaju platne mogućnosti ili stečaja Mare Panonium toursa putnici zate?eni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje  trebaju kontaktirati osiguravaju?e društvo ALLIANZ OSIGURANJE  D.D. ZAGREB- Selska cesta 136-138, tel.08005000 te navesti boj telefona gdje ih predstavnik osiguranje treba kontaktirati te se pozvati na broj police Masre Panonium tours -a 1500-171148640.


21. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu , organizator putovanja  ima dogovorenu policu kod osiguravajug društav ALLIANZ OSIGURANJE ZAGREB Selska cesta 136-138. Broj police 1500-171148640  ugovorna odgovornost osiguranika za štete koju prouzro?i putiku neispunjenjem, djelomin?nim ispunjenjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket aranžma.Osiguranje se ne odnosi na štete posljedice nesretnog slučaja I bolesti putovanja, ošte?enje I gubitka prtljage, otkaza putovanja, uslijed bavljenja ekstremnim sportovima.


22. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dragovoljno .Osobni podaci potrebni su u porcesu realizacije tražene usluge.Isti će se koristiti i za daljnju me?usobnu komunikaciju.Mare Panonium tours se obvezuje da ne?e osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi osim u svrhu realizacije tražene usluge.Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama  odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedice nesretnog slučaja i bolesti,osiguranja od rizika ošte?enja i gubitka prtljage i dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.Ukoliko putnik zaklju?i policu osiguranja, osobni podaci proslijedi će se osiguravaju?em društvu.Osobni podaci putnika ?uvat će se u bazi podataka  sukladno odluci Uprave o na?inu prikupljanja, obrade i ?uvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu de se njegovi  osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Mare Panonium tours-a.

23. Dopisi

Sukladno članku 6. stavku 1 točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (“NN” broj 130/17)
Poštovani!
Prigovore možete upisati u knjigu prigovora koje se nalaze kod voditelja putničke agencije MARE PANONIUM TOURS

ili

dostaviti poštom na adresu: MARE PANONIUM TOURS d.o.o. za turizam  i usluge Vinkovci, Hrvatskih Kraljeva 16.

ili

na adresu elektroničke pošte agencija@mare-panonium-tours.hr


ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovor a kojeg putnik sklapa s Mare Panonium toursom.
Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.
U Vinkovcima,
30.12.2010 – MARE PANONIUM TORUS d.o.o. – Hrvatksih kraljeva 16 -32100 Vinkovci
ID kod:HR-AB-32-0300237952; OIB:50905896315